Støkkerefleksen

Støkkerefleksen

Støkkerefleksen utløses av en stimulus som kommer plutselig på individet. Støkkerefleksen hos mennesker er grundig beskrevet og innebærer blant annet blunking, sammentrekning av ansiktsmuskulatur, heving av skuldre og senking avLes mer...

Seksuell seleksjon

Seksuell seleksjon

Naturlig utvalg favoriserer de som reproduserer mest. Av denne grunn kan egenskaper som i utgangspunktet synes lite tilpasset miljøet (f.eks. imponerende fjærdrakter som er tunge å dra på) bli selektertLes mer...

Preging

Preging

Preging er en form for læring der medfødt sosiale responser blir utløst av og rettet mot kun de objekter som erfares i en begrenset tidsperiode like etter fødselen. Preging bleLes mer...

Orienteringsrefleksen

Orienteringsrefleksen

Orienteringsrefleksen er en svært sammensatt refleks og den er ikke stimulusspesifikk som adaptive reflekser. Det vil si at mange forskjellige stimuli kan utløse samme refleksrespons. Eksempel på orienterigsrefleksen er øktLes mer...

Naturlig utvalg

Naturlig utvalg

Innen en art er det som regel stor genetisk variasjon mellom individene i arten. Naturlig utvalg er en filtreringsprosess som gjør at det ikke er tilfeldig hvilke arvelige egenskaper somLes mer...

Intraspesifikk konkurranse

Intraspesifikk konkurranse

Intraspesifikk konkurranse er konkurranse blant individer av samme art. Konkurranse om en felles ressurs vil begrense antall individer som kan leve i et habitat. Ressuren det er snakk om kanLes mer...

Interseksuell seleksjon

Interseksuell seleksjon

Ettersom det innen de fleste arter er hunnene som investerer størst ressurser i avkommet vil hunnene være mer selektive når de velger partner (ettersom det vil ha større konsekvenser forLes mer...

Immunkompetanse

Immunkompetanse

Immunkompetanse hypotesen, som ble lansert av Hamilton og Zuk i 1982, sier at hannens kjønnskarakterer ofte bestemmes av hans parasittbelastning. Hvis hannen har utpregede sekundærer kjønnskarakterer tyder dette på atLes mer...

Handikapprinsippet

Handikapprinsippet

Handikapprinsippet, som ble lansert av Zahavi i 1975, forsøker å forklare hvorfor hunner ofte velger hanner med ekstreme sekundære kjønnskarakterer. Prinsippet sier at ettersom det er kostbart å opprettholde enLes mer...

Grunnleggereffekt

Grunnleggereffekt

Om en liten gruppe fra en større populasjon utvandrer og danner grunnlaget for en koloni, vil denne kolonien vanligvis få en annen gensammensetning enn den opprinnelige populasjonen, ettersom grunnleggernes generLes mer...

Genetisk variasjon

Genetisk variasjon

Genetisk variasjon innen en art er en forutsetning for at evolusjon (tilpasning) gjennom naturlig utvalg skal kunne skje. Genetisk variasjon oppstår i utgangspunktet ved mutasjoner. Genetisk variasjon opprettholdes best vedLes mer...

Fylogenetikk

Fylogenetikk

Fylogenetikk er den delen av evolusjonsbiologien som rekonstruerer stamtrær, det vil si vitenskapen som søker å avdekke slektskapsforholdene mellom arter eller grupper av arter.Les mer...

Forsvarsrefleksen

Forsvarsrefleksen

Forsvarsrefleksen er forbundet med flukt- eller kampreaksjoner. Til forskjell fra orienteringsrefleksen vil forsvarsrefleksen øke hjertefrekvensen og føre til andre responser i kroppen assosiert med forberedelse til kamp eller flukt. ForsvarsrefleksenLes mer...

Flaskehalseffekt

Flaskehalseffekt

En bestand som går gjennom en drastisk nedgang i antall individ, og som siden tar seg opp igjen vil sannsynligvis ikke sitte igjen med de samme genfrekvensene som før nedgangen.Les mer...

Faste adferdsmønster

Faste adferdsmønster

Faste adferdsmønster (fixed action patterns) er en rekke med adferder som følger etter hverandre for å utføre en bestemt oppgave. Faste adferdsmønstre er reflekser, men ofte mye mer avanserte ennLes mer...

Evolusjonsbiologi

Evolusjonsbiologi

Evolusjonsbiologi er en vitenskap som ser på hvordan levende organismer endrer seg som et resultat av arvelige og miljømessige forhold.Les mer...

Evolusjon

Evolusjon

Evolusjon betyr utvikling. I biologisk sammenheng henviser begrepet til at det skjer en gradvis endring av arvelige egenskaper hos individider innen en art. Arvelige egenskaper som bidrar til økt overlevelseLes mer...

Arvelige atferdstrekk

Arvelige atferdstrekk

Arvelige atferdstrekk er generelle atferdstendenser som i høy grad er bestemt av genene. Disse atferdstrekkene er ikke faste og stereotype som f.eks. faste atferdsmønster, men kan variere innen samme artLes mer...

Arvelig adferd

Arvelig adferd

Arvelig adferd er adferd som har en meget høy arvelig komponent. Det finnes 2 hovedgrupper av arvelig adferd: 1. Refleksresponser adaptive reflekser orienteringsrefleksen forsvarsrefleksen støkkerefleksen faste adferdsmønster 2. Arvelige adferdstrekkLes mer...